I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki umów najmu pojazdów zawieranych przez Wynajmującego Adriana Borkowego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Speed Up – wypożyczalnia samochodów Adrian Borkowy”, NIP 6412511003, adres 41-710 Ruda Śląska, ul. Antoniego Nowary nr 1A z Najemcami. Integralną część Regulaminu są jego załączniki, w tym Cennik. Regulamin niniejszy stosuje się w całości, chyba że strony na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie dokumentowej korespondencji e-mail zgodnie postanowiły inaczej, co do poszczególnych jego postanowień lub jego całości. Tak uczynione indywidualnie ustalenia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

2. Przez następujące użyte w Regulaminie i umowie pojęcia należy rozumieć:

 • Wynajmujący – Adrian Borkowy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Speed Up – wypożyczalnia samochodów Adrian Borkowy”, NIP 6412511003, adres 41-710 Ruda Śląska, ul. Antoniego Nowary nr 1A;
 • Najemca – podmiot zawierający z Wynajmującym umowę najmu Pojazdu;
 • Pojazd – przedmiot umowy najmu, której warunki określa niniejszy Regulamin z załącznikami i umowa, wybrany przez Najemcę spośród pojazdów mechanicznych dostępnych w celu wynajmu u Wynajmującego;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin i załączniki do niego, regulujący wzajemne prawa i obowiązku stron umowy najmu Pojazdu, zawieranej między Wynajmującym a Najemcą;
 • doba – 24 godziny od określonego zdarzenia.

II. Rezerwacja Pojazdu, zawarcie umowy

3. Celem dokonania rezerwacji pojazdu Najemca zwraca się wybraną przez siebie drogą komunikacji do Wynajmującego (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej lub inną zaakceptowaną przez Wynajmującego drogą), wskazując oczekiwaną przez niego datę i godzinę rozpoczęcia najmu, datę i godzinę zakończenia najmu, Pojazd który chce wynająć oraz adres e-mail właściwy do prowadzenia z nim korespondencji elektronicznej, a także opcje dodatkowe, jeśli z jakiś chce skorzystać.

4. Celem dokonania rezerwacji pojazdu Najemca zwraca się wybraną przez siebie drogą komunikacji do Wynajmującego (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej lub inną zaakceptowaną przez Wynajmującego drogą), wskazując oczekiwaną przez niego datę i godzinę rozpoczęcia najmu, datę i godzinę zakończenia najmu, Pojazd który chce wynająć oraz adres e-mail właściwy do prowadzenia z nim korespondencji elektronicznej, a także opcje dodatkowe, jeśli z jakiś chce skorzystać.

5. Na wskazany przez Najemcę adres e-mail Wynajmujący wyśle wiadomość rezerwacyjną, w której przekazane zostaną:

 • data i godzina rozpoczęcia najmu;
 • data i godzina zakończenia najmu;
 • dane identyfikacyjne Pojazdu;
 • zarezerwowane opcje dodatkowe;
 • numer rezerwacji;
 • dobowy koszt najmu wybranego Pojazdu bez opcji dodatkowych (pełną listę kosztów i opłat związanych z najmem określa Cennik będący elementem Regulaminu);
 • czynsz najmu, tj. łączną kwotę należną za zarezerwowany czas najmu na którą składa się dobowy koszt najmu wybranego pojazdu pomnożony przez ilość rozpoczętych dób najmu (kwota ta nie uwzględnia innych kosztów i opłat, pełną listę kosztów i opłat związanych z najmem określa Cennik będący elementem Regulaminu);
 • wysokość opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 25% czynszu najmu;
 • wysokość kaucji;
 • numer rachunku bankowego Wynajmującego właściwy do wpłaty opłaty rezerwacyjnej;
 • niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności Cennikiem, określający warunki umowy Najmu oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

6. Najemca uiszcza opłatę rezerwacyjną na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego, podając w tytule przelewu numer rezerwacji, zgodnie z danymi określonymi w wiadomości rezerwacyjnej, w ciągu 48 godzin od wysłania do niego tej wiadomości, przy czym za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.

7. Umowa zawarta zostaje na warunkach ustalonych w wiadomości rezerwacyjnej oraz w Regulaminie z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego kwotą opłaty rezerwacyjnej, określoną w wiadomości rezerwacyjnej.

8. Rezerwacja dokonana zostaje z chwilą zawarcia umowy. Wynajmujący gwarantuje dostępności Pojazdu na warunkach określonych w wiadomości rezerwacyjnej przez 48 godzin od chwili wysłania jej do Wynajmującego. Po tym czasie Wynajmujący nie gwarantuje dostępności Pojazdu na warunkach określonych w wiadomości rezerwacyjnej.

9. W razie uznania rachunku bankowego Wynajmującego po upływie 48 godzin od chwili wysłania do Najemcy wiadomości rezerwacyjnej i niedostępności Pojazdu na warunkach określonych w wiadomości rezerwacyjnej, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje o tych okolicznościach Najemcę wysyłając do Najemcy wiadomość e-mail oraz niezwłocznie zwróci całość opłaty rezerwacyjnej, na rachunek bankowy z którego opłatę rezerwacyjną otrzymał. Strony mogą ustalić nowe warunki najmu – Wynajmujący wyśle do Najemcy nową wiadomość rezerwacyjną, a Najemca potwierdzi jej warunki. W tym przypadku opłata rezerwacyjna zostanie zatrzymana przez Wynajmującego na poczet najmu na tych warunkach.

10. Przed wydaniem Pojazdu strony potwierdzają także treść umowy na piśmie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, potwierdzając na piśmie ustalenia stron co do najmu.

11. Umowa może zostać zawarta bez opisanej wyżej procedury rezerwacji poprzez zawarcie umowy na piśmie. W tym przypadku do zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w pisemnej umowie, dochodzi w chwili podpisania umowy, do której załącznikiem jest niniejszy Regulamin oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń. W razie zawarcia umowy na piśmie Wynajmujący może zażądać uiszczenia opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 25% czynszu najmu.

12. Czynsz najmu oraz opłaty za wybrane przez Najemcę opcje dodatkowe płatny jest z góry. Przed przekazaniem Najemcy Pojazdu obowiązany jest on uiścić na rzecz Wynajmującego w całości czynsz najmu oraz opłaty za wybrane przez Najemcę opcje dodatkowe. Nie wyłącza to obowiązku zapłaty przez Najemcę w późniejszym terminie innych opłat i należności służących Wynajmującemu od Najemcy na podstawie Regulaminu (w tym Cennika) oraz indywidualnych ustaleń stron, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W razie wcześniejszego otrzymania przez Wynajmującego od Najemcy opłaty rezerwacyjnej, zostaje ona zaliczona na poczet czynszu najmu.

13. Przed przekazaniem Najemcy Pojazdu obowiązany jest on uiścić na rzecz Wynajmującego w całości kaucję w wysokości określonej w Cenniku za dany typ Pojazdu. Kaucja uiszczana jest na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu zawartej umowy.

14. Najemca może regulować wszelkie należności w jednej z trzech form: gotówkowej, kartą płatniczą lub przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego. W razie płatności jakichkolwiek kwot na rzecz Wynajmującego na jego rachunek bankowy, chwilą zapłaty jest uznanie tą kwotą rachunku bankowego Wynajmującego.

III. Odbiór i zwrot Pojazdu

15. Pojazd wydany zostaje Najemcy na podstawie protokołu przekazania, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

16. Pojazd wydany zostaje Najemcy pod adresem ul. Antoniego Nowary 1, w Rudzie Śląskiej lub pod innym zaakceptowanym przez obie strony adresem, przy czym Najemcę obciąża koszt doprowadzenia Pojazdu na uzgodniony w ten sposób adres, określony w Cenniku.

17. Pojazd wydany zostaje Najemcy w umówionej przez strony dacie i godzinie rozpoczęcia najmu, przy czym możliwe jest także wydanie go w czasie późniejszym tego samego dnia, nie później niż o godzinie 22:00 pod adresem ul. Antoniego Nowary 1, w Rudzie Śląskiej.

18. Pojazd wydany zostaje Najemcy zatankowany do pełna i czysty we wnętrzu i na zewnątrz oraz w dobrym stanie technicznym, w szczególności bez widocznych uszkodzeń oraz bez zauważalnych wad i usterek.

19. Najemca zobowiązany jest zweryfikować w chwili wydania mu Pojazdu, czy Pojazd zatankowany jest do pełna, czysty we wnętrzu i na zewnątrz oraz czy posiada widoczne uszkodzenia lub zauważalne wady i usterki lub braki. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w tym zakresie Najemca obowiązany jest umieścić w protokole przekazania sporządzanym w chwili wydania Pojazdu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w późniejszym czasie.

20. Najemca obowiązany jest zwrócić Pojazd pod adresem ul. Antoniego Nowary 1A, w Rudzie Śląskiej lub pod innym zaakceptowanym przez obie strony adresem, przy czym Najemcę obciąża koszt odprowadzenia Pojazdu z uzgodnionego w ten sposób adresu, określony w Cenniku.

21. Pojazd zwrócony powinien zostać Wynajmującemu w umówionej przez strony dacie i godzinie zakończenia najmu, przy czym możliwe jest także zwrócenie go w czasie wcześniejszym tego samego dnia, ale nie wcześniej niż o godzinie 8:00.

22. Strony mogą porozumieć się co do przedłużenia najmu na dalszy czas oznaczony, przy czym nastąpić musi to za potwierdzeniem warunków przedłużenia przez Wynajmującego na adres e-mail Najemcy, a Najemca zobowiązany jest do zapłaty, za przedłużony w ten sposób okres najmu, czynszu najmu oraz opłat za wybrane przez Najemcę opcje dodatkowe z góry.

23. Pojazd zostaje zwrócony Wynajmującemu na podstawie protokołu przekazania, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

24. Najemca obowiązany jest zwrócić Pojazd zatankowany do pełna i czysty we wnętrzu i na zewnątrz oraz w niepogorszonym stanie technicznym.

25. Wynajmujący zweryfikuje w chwili zwrotu mu Pojazdu, czy Pojazd zatankowany jest do pełna, czysty we wnętrzu i na zewnątrz oraz czy posiada widoczne uszkodzenia lub zauważalne wady, usterki lub braki. Wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie Wynajmujący umieści w protokole przekazania sporządzanym w chwili zwrotu Pojazdu. Najemca obowiązany jest pokryć koszty które wynikną z nieprawidłowego zwrotu Pojazdu, takie jak w szczególności koszty sprzątania, mycia, prania tapicerki, tankowania Pojazdu.

26. W razie zwrotu Pojazdu bez kompletu kluczyków, tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego, gaśnicy lub innego wyposażenia, Najemca zapłaci kary umowne określone w Cenniku, a w razie nieuwzględnienia w Cenniku danego rodzaju braku, karę umowną w wysokości wszelkich kosztów uzupełnienia braku w Pojeździe powiększoną o 100 zł. W przypadku braku więcej niż jednego elementu, kary umowne sumują się.

27. Po zweryfikowaniu stanu Pojazdu, Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu dokonanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Kaucja zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o kwotę roszczeń Wynajmującego służących mu wobec Najemcy z tytułu umowy, w szczególności o niezapłacone przez Najemcę opłaty, koszty lub kary umowne, określone w Cenniku lub wynikające z konieczności wykonania obciążających Najemcę napraw Pojazdu lub poniesienia przez Wynajmującego innych kosztów obciążających Najemcę.

28. W przypadku, gdy Najemca nie dokona zwrotu Pojazdu w umówionej dacie i godzinie lub innej chwili, w której będzie do tego zobowiązany, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 300% stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę od chwili upływu umówionego terminu. W przypadku, gdy Najemca jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. Kodeksu cywilnego, kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi 150% stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę od chwili upływu umówionego terminu.

29. Możliwość zwrotu Pojazdu przed umówioną datą i godziną zwrotu lub odbiór Pojazdu od Wynajmującego w dacie i godzinie późniejszej niż umówiona zawsze wymaga zgody Wynajmującego i uzgodnienia z nim chwili przekazania Pojazdu. Zwrot Pojazdu przed umówioną datą i godziną zwrotu lub odbiór Pojazdu od Wynajmującego w dacie i godzinie późniejszej niż umówiona nie powoduje obniżenia należnego od Najemcy czynszu najmu i opłat za wybrane przez Najemcę opcje dodatkowe za umówiony okres najmu. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., któremu, w razie odbioru Pojazdu po upływie doby lub zwrotu Pojazdu na ponad dobę przed umówioną datą i godziną odbioru lub zwrotu, zwrócone zostanie 50% czynszu najmu i opłat za wybrane przez Najemcę opcje dodatkowe, za niewykorzystane całe doby najmu.

IV. Najemca, Kierowca

30. Kierowcą Pojazdu może być tylko Najemca lub osoba wskazana w umowie jako Kierowca. Najemca obowiązany jest poinformować Kierowcę o treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczeń oraz jego obowiązkach wiążących się z wykorzystywaniem Pojazdu na podstawie niniejszej umowy. Najemca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Kierowcy jak za swoje działania i zaniechania. W każdym wypadku Najemca ponosi odpowiedzialność także za działania i zaniechania innych osób, które kierują Pojazdem jak za swoje, co nie dotyczy Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., który wykaże, że kierują one Pojazdem bez jego zgody. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie ma prawa oddać Pojazdu osobie trzeciej innej niż Kierowca do używania odpłatnego lub nieodpłatnego, w tym w podnajem.

31. Najemca będący osobą fizyczną i Kierowca muszą mieć ukończone 21 lat oraz muszą posiadać ważne (aktualne, niezawieszone ani niecofnięte) na terytorium Polski prawo jazdy kategorii B przynajmniej od roku i warunek ten musi być spełniony przez cały czas trwania umowy.

32. Najemca będący osobą fizyczną zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy, prawa jazdy oraz jednego innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość.

33. Najemca będący przedsiębiorcą i każdy niebędący osobą fizyczną zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy, aktualnego odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG Najemcy lub innego rejestru właściwego dla Najemcy, a także dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość osoby reprezentującej Najemcę oraz dokument potwierdzający uprawnienie tej osoby do reprezentacji Najemcy.

34. W razie wskazania Kierowcy, Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy, prawa jazdy oraz jednego innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Kierowcy.

V. Podstawowe zasady korzystania z Pojazdu

35. Najemca zobowiązuje się utrzymywać Pojazd w dobrym stanie, w tym technicznym, niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili wydaniu mu Pojazdu. Najemca zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta znajdującymi się w Pojeździe, a w szczególności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Najemca nie będzie wykorzystywał Pojazdu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i umowy oraz celem najmu i inaczej niż w zakresie zwykłego użytkowania Pojazdu, w tym Pojazd nie będzie wykorzystywany w wyścigach i innych zawodach sportowych i do uprawnia motosportu, transportu ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych i innych zagrażających mieniu, zdrowiu lub życiu, w sposób sprzeczny z prawem oraz pomocniczy wobec działań sprzecznych z prawem.

36. Najemca zobowiązuje się na bieżąco weryfikować, czy stan Pojazdu w każdej chwili jego użytkowania zapewnia bezpieczną nim jazdę oraz obserwować wszelkie ewentualne problemy techniczne związane z Pojazdem. Najemca obowiązany jest na bieżąco kontrolować poziom oleju, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego oraz sprawdzać działanie oświetlenia. W razie stwierdzenia problemów technicznych z Pojazdem, a w szczególności w razie wyświetlenia przez Pojazd alarmu lub zaświecenia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego na podany przez Wynajmującego numer telefonu.

37. Zabrania się palenia tytoniu w Pojeździe, używania e-papierosów lub innych urządzeń wydzielających intensywne zapachy, przewozu zwierząt, holowania Pojazdem innych pojazdów, holowania Pojazdu. Za naruszenie powyższych zasad naliczone mogą zostać opłaty i kary umowne określone w Cenniku.

38. Zabronione jest kierowanie Pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w tym narkotyków i wszelkich innych substancji negatywnie wpływających na zdolność do kierowania pojazdami.

39. Zabronione jest przewożenie Pojazdem osób w liczbie większej niż przewidziana w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu, a także przewożenie ładunków powyżej dopuszczalnego obciążenia przewidzianego w dowodzie rejestracyjnym, ładunków łatwopalnych,
brudzących Pojazd, a także holowanie innych pojazdów lub przyczep.

40. Zabroniony jest wyjazd Pojazdu poza granice Rzeczypospolitej bez zgody Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego dla swej ważności musi zostać potwierdzona Najemcy przez Wynajmującego na adres e-mail Najemcy lub na piśmie.

41.Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Pojazdu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, w tym przez włamaniem, kradzieżą i aktami wandalizmu, a w szczególności Najemca obowiązany jest używać dostępnych w Pojeździe blokad i zabezpieczeń, a także zamykać Pojazd po jego opuszczeniu, nawet na krótki czas. W razie parkowania Pojazdu na czas dłuższy niż 3 godziny Najemca ma obowiązek parkowania go na parkingach strzeżonych, ponosząc koszt parkowania we własnym zakresie. W Pojeździe nie wolno pozostawiać kluczyków i innych środków dostępowych do niego oraz dowodu rejestracyjnego Pojazdu.

42. Bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie, Najemcy nie wolno dokonywać zmian w Pojeździe, w tym zmian jego przeznaczenia i wyposażenia.

43. Najemcę obowiązuje limit kilometrów, określony w umowie. W razie przekroczenia tego limitu, za każdy kilometr przejechany Pojazdem ponad limit, Najemca zapłaci karę umowną określoną w Cenniku.

44. Wynajmujący wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie oraz publikację zdjęć i filmów Pojazdu bez ograniczeń, z tymi zastrzeżeniami, że:

 • Najemca obowiązany jest, w razie publikacji zdjęć lub filmów, szczególnie na wszelkich profilach w portalach społecznościowych, zasłaniać numery tablic rejestracyjnych Pojazdu, jeśli widoczne są na danym zdjęciu;
 • Najemcy, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Wynajmującego, nie wolno wykorzystywać zdjęć i filmów w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub udostępniać do wykorzystania przez kogokolwiek innego w jego działalności gospodarczej, w jakichkolwiek celach. Naruszenie tego zakaz uprawnia Wynajmującego do nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł.

VI. Ubezpieczenia, eksploatacja, zdarzenia drogowe, odpowiedzialność

45. Pojazd jest ubezpieczony – posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Najemca otrzymuje przy zawarciu umowy i obowiązany jest się z nimi zapoznać.

46.Zakres ubezpieczenia Pojazdu nie obejmuje wszelkich szkód jakie mogą zaistnieć. Ubezpieczeniem nie są objęte sytuacje, w których:

 • kierujący Pojazdem wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji, psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • osoba kierująca Pojazdem weszła w posiadanie Pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • osoba kierująca Pojazdem nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania Pojazdem;
 • osoba kierująca Pojazdem zbiegła z miejsca zdarzenia;
 • złożone zostało nieprawdziwe oświadczenie co do miejsca, czasu, okoliczności, przyczyn lub skutków powstania szkody;
 • Pojazd opuścił terytorium Rzeczypospolitej bez zgody Wynajmującego;
 • Najemca nie dopełnił obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy;
 • przekroczona została dopuszczalna prędkość lub ładowność Pojazdu lub w inny sposób naruszone zostały przepisy ruchu drogowego;
 • Pojazd uczestniczył w zawodach sportowych, motosportach, rajdach, wyścigach, pokazach i tym podobnych wydarzeniach;
 • Najemca przedstawił nieprawdziwe dane lub dokumenty wynajmując Pojazd.

47. Koszty związane z korzystaniem i eksploatacją Pojazdu, w tym w szczególności koszty paliwa, płyny i smary eksploatacyjne, koszty parkowania, mandatów karnych, koszty postępowań przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, powstałe w związku z używaniem Pojazdu przez Najemcę, a także koszty napraw usterek i awarii, które powstały na skutek działań Najemcy, ponosi Najemca. Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy przypadków, gdy odpowiedzialność za powstanie kosztów leży po stronie Wynajmującego.

48. W przypadku zajścia jakiegokolwiek zdarzenia mogącego prowadzić do powstania po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, a w szczególności w razie szkody komunikacyjnej, spowodowanej kolizją lub wypadkiem drogowym, włamania, kradzieży, jakiegokolwiek uszkodzenia, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od dowiedzenia się o zdarzeniu, zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub ustnie. Najemca, najpóźniej w umówionej chwili zwrotu Pojazdu, zobowiązany jest przedłożyć Wynajmującemu podpisane szkic zdarzenia oraz dokładny jego opis.

49. W przypadku zajścia wypadku drogowego lub kolizji drogowej, jak również w razie kradzieży, włamania, uszkodzenia Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania odpowiednich władz (w szczególności Policji) o tych zdarzeniach, niezależnie od przyczyn i okoliczności zdarzeń.

50. Najemca zobowiązany jest do podjęcia przewidzianych prawem czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzeń, o których mowa w ustępach poprzednim.

51. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 47, których sprawcą jest zidentyfikowana osoba trzecia, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy oraz notatkę Policji potwierdzające winę sprawcy oraz następujące dane sprawcy: imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej jego pojazdu, nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę ubezpieczeniową. Jeśli sprawca odmówi udostępnienia danych lub złożenia oświadczeń, Najemca obowiązany jest uzyskać wskazane wyżej dane od Policji.

52. Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o wszelkich usterkach i awariach Pojazdu, konieczności naprawy Pojazdu, dokonania jakichkolwiek usług serwisowych i innych czynności prowadzących do powstania jakichkolwiek zmian w Pojeździe jak również o elektronicznym zastrzeżeniu przez Policję dowodu rejestracyjnego Pojazdu. Powiadomienie nastąpić powinno w terminie oraz formie przewidzianej w ust. 47.

53. W razie zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 47 lub 51, Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami Wynajmującego, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń i postanowieniami Regulaminu oraz podejmować czynności zapobiegające powiększaniu się rozmiarów szkody i zmniejszające rozmiar powstałej szkody. Odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym powiększanie się szkód, powstałe na skutek niestosowania się przez Najemcę do instrukcji Wynajmującego, Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i postanowień Regulaminu ponosi Najemca.

54. Wszelkie usługi serwisowe, naprawy i inne ingerencje techniczne w Pojazd, mogą być wykonywane wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki i tylko za zgodą Wynajmującego, chyba że w konkretnym przypadku Wynajmujący wskaże inne miejsce. W razie wystąpienia problemów technicznych, które skutkować mogą powiększaniem się szkody w razie ich nieusunięcia, w tym narażają Pojazd na wystąpienie dalszych usterek lub jego uszkodzenie lub utratę, Najemca obowiązany jest zaprzestać korzystania z Pojazdu a następnie stosować się do instrukcji otrzymanych od Wynajmującego.

55. Usunięcie awarii, usterek, problemów technicznych powstałych z winy, lekkomyślności, niedbalstwa, zaniechań z zakresu obsługi Pojazdy, niestosowania się do postanowień Regulaminu i instrukcji Wynajmującego przez Najemcę, dokonywane będzie na koszt Najemcy.

56. Jeżeli w czasie trwania umowy przypada lub może przypaść termin dokonania przeglądu gwarancyjnego lub przeglądu technicznego Pojazdu, Wynajmujący najpóźniej w chwili zawarcia umowy poinformuje o tym Najemcę, który zobowiązany jest wówczas stawić się w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego w celu przeprowadzenia przeglądu.W razie uchybienia przez Najemcę temu obowiązkowi Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie 200 zł.

57. W razie utraty gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osób za których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie 3000,00 zł.

57. Niezależnie od ubezpieczenia Pojazdu i uzyskanych w związku z ubezpieczeniem odszkodowań, Najemca każdorazowo ponosi odpowiedzialność za szkodę w Pojeździe, jego utratę, kradzież (zarówno rzeczywisty uszczerbek majątkowy jak i utracone korzyści) wywołaną przez niego, osobę kierującą Pojazdem lub pasażera, w wysokości w jakiej nie znalazła ona pokrycia w ochronie ubezpieczeniowej. W szczególności dotyczy to wszystkich tych przypadków, gdy w wyniku zaistnienia zdarzeń takich jak uszkodzenie, zniszczenie, utrata, kradzież Pojazdu, Wynajmujący pozbawiony jest możliwości dalszego wynajmowania Pojazdu przez określony czas lub w ogóle. Od Najemcy dochodzone będzie naprawienie szkody w wysokości w jakiej nie znalazła ona pokrycia w ochronie ubezpieczeniowej, w szczególności w przypadkach w których naruszone zostały postanowienia niniejszego Regulaminu lub Najemca nie współdziałał w wystarczającym zakresie z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody, a naprawienie szkody obejmować będzie zapłatę na rzecz Wynajmującego wyrównania utraconych przez niego zarobków w wysokości umówionej dobowej stawki czynszu najmu za każdą rozpoczętą dobę czasu w którym Wynajmujący pozbawiony był możliwości świadczenia usług z wykorzystaniem Pojazdu, przy czym nie więcej niż trzydziestokrotność dobowych stawek czynszu najmu, a w razie utraty możliwości świadczenia usług z wykorzystaniem Pojazdu trzydziestokrotność dobowych stawek czynszu najmu. Odpowiedzialność Najemcy rozciąga się także na takie pogorszenia stanu Pojazdu jak uszkodzenia opon, felg wycieraczek, wnętrza Pojazdu. Najemca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z winy własnej Najemcy, osoby kierującej Pojazdem lub jego pasażerów, osobom trzecim w związku z użytkowaniem Pojazdu, w czasie od chwili wydania Pojazdu Najemcy do chwili jego prawidłowego zwrotu, w zakresie w jakim szkody nie znajdują pokrycia w wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowaniach. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.

58. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Najemca ponosi odpowiedzialność kontraktową za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym obowiązku zwrotu Wynajmującemu Pojazdu w stanie niepogorszonym. Jej naprawienie następuje przede wszystkim w drodze zapłaty kar umownych określonych w Regulaminie, w tym w Cenniku, a także w drodze zapłaty kary umownej w wysokości 50% dobowej stawki czynszu najmu za każdą rozpoczętą dobę czasu w którym Wynajmujący pozbawiony był możliwości świadczenia usług z wykorzystaniem Pojazdu, przy czym nie więcej niż trzydziestokrotność dobowych stawek czynszu najmu, a w razie utraty możliwości świadczenia usług z wykorzystaniem Pojazdu trzydziestokrotność dobowych stawek czynszu najmu. Gdyby okazało się, że szkoda poniesiona została w wysokości mniejszej niż wysokość pobranych kwot, różnica niezwłocznie zostanie zwrócona Najemcy. Najemca ponosi także na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym odpowiedzialność deliktową, jeżeli szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub nieumyślnej Najemcy. W przypadku zbiegu podstaw odpowiedzialności, wybór podstawy należy do Wynajmującego.

59. Najemca ponosi także pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne Pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawom gwarancyjnym, w szczególności w przypadku zatankowania Pojazdu niewłaściwym paliwem.

60. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem przepisów ruchu drogowego oraz za wszelkie płatności, opłaty, mandaty, kary, grzywny itp. powstałe w związku z używaniem Pojazdu przez Najemcę lub w czasie od chwili wydania Pojazdu Najemcy do chwili jego prawidłowego zwrotu Wynajmującemu. Najemca obowiązany jest do złożenia odpowiednim organom i podmiotom zeznań lub wyjaśnień zwalniających z odpowiedzialności za tego typu należności Wynajmującego, a w razie obciążenia Wynajmującego tego typu należnościami do niezwłocznej zapłaty na jego rzecz równowartości tych należności.

61. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w Pojeździe. W razie pozostawienia w Pojeździe po jego zwrocie Wynajmującemu ruchomości przedstawiających znaczną wartość materialną, Wynajmujący zawiadomi o tym Najemcę wysyłając wiadomość na podany przez niego adres e-mail. Po upływie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu Wynajmującemu ruchomości pozostawione w Pojeździe poczytuje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.

VII. Rozwiązanie umowy

62. Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek najmu łączący strony w trybie natychmiastowym (także w formie telefonicznej, rozmowy, SMS lub e-mail), jeżeli Najemca narusza postanowienia umowy, Regulaminu lub Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, a w szczególności, gdy Najemca używa Pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu, Regulaminem, przeznaczeniem Pojazdu, naraża Pojazd na utratę, uszkodzenie lub zniszczenie, udostępnia go osobom trzecim w tym umożliwia kierowaniem nim osobom innym niż Najemca lub Kierowca, Pojazd opuszcza terytorium Polski lub Najemca nie odbiera samochodu w umówionym miejscu i czasie przez co najmniej trzy doby. W związku z wypowiedzeniem, Najemca obowiązany jest zwrócić Pojazd Wynajmującemu niezwłocznie, a postanowienia Regulaminu dotyczące zwrotu Pojazdu stosuje się.

63. Jeżeli Najemca opóźni się z uiszczeniem czynszu najmu, kaucji lub innych należnych Wynajmującemu opłat, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym (także w formie telefonicznej, rozmowy, SMS lub e-mail) wypowiedzieć stosunek najmu łączący strony. Jeżeli Pojazd został wydany Najemcy, w związku z wypowiedzeniem Najemca obowiązany jest wydać Pojazd Wynajmującemu niezwłocznie, a postanowienia Regulaminu dotyczące zwrotu Pojazdu stosuje się.

64. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego, że Najemca podał mu nieprawdziwe dane związane z najmem (w tym na etapie rezerwacji) lub w razie uzyskania z Policji lub innego wiarygodnego źródła informacji o nierzetelności Najemcy uzasadniającej obawę o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Najemcę, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym (także w formie telefonicznej, rozmowy, SMS lub e-mail) wypowiedzieć stosunek najmu łączący strony. Jeżeli Pojazd został wydany Najemcy, w związku z wypowiedzeniem Najemca obowiązany jest wydać Pojazd Wynajmującemu niezwłocznie, a postanowienia Regulaminu dotyczące zwrotu Pojazdu stosuje się.

65. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną za rozwiązanie umowy przez Wynajmującego z przyczyn zależnych od Najemcy, w szczególności przyczyn o których mowa w pkt 62, w wysokości 300% stawki dobowej czynszu najmu. Ta wysokość kary umownej nie dotyczy Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., w stosunku do którego wysokość kary umownej wynosi 150% stawki dobowej czynszu najmu. Określona w tym punkcie kary umowne nie dotyczą odstąpienia na podstawie pkt 63.

66. Wynajmujący może, w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia, nieoddania w terminie przez osobę trzecią lub innego zdarzenia uniemożliwiającego wydanie Najemcy Pojazdu, odstąpić od umowy w terminie tygodnia od wystąpienia takiej okoliczności, niezwłocznie informując o tym Najemcę.

67. Najemca uprawniony jest do rezygnacji z najmu Pojazdu przed wydaniem mu Pojazdu. W razie rezygnacji z najmu Pojazdu przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo do zachowania opłaty rezerwacyjnej, w związku z ponoszonymi przez niego kosztami przygotowania Pojazdu, kosztami administrowania najmem, niemożnością oferowania Pojazdu innym klientom i innymi kosztami oraz szkodami ponoszonymi w związku z rezygnacją z najmu Pojazdu.

VIII. Postanowienia końcowe

68. Zmiany adresów Stron nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania aneksów do niej. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów. Doręczenia dokonywane na ostatni znany adres uważa się za skuteczne.

69. Zastrzeżone w umowie, Regulaminie, Cenniku i w inny sposób między stronami kary umowne, nie ograniczają prawa strony umowy do żądania od drugiej strony naprawienia poniesionej szkody także w wysokości przekraczającej zastrzeżone kary umowne.

70. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z łączącej strony umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

71. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z łączącej strony umowy na osobę trzecią bez zgody Najemcy.

72. Umowa podlega prawu polskiemu oraz właściwości sądów polskich.

73. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy lub w związku z nią jest sąd miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Wynajmującego. Nie dotyczy to Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.

74. Jeśli wprost nie zastrzeżono inaczej, wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą jednakowo Najemców będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., jak i nie będących nimi.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Samochodów

CENNIK (wszystkie kwoty są kwotami brutto)

 1. Wysokość kaucji za najem Pojazdu:
  1. Ford Mustang GT 5.0 – 2000,00zł
  2. Ford Transit Custom, Opel Vivaro – 2000,00 zł
  3. Opel Astra – 1000,00 zł
 2. Opcje dodatkowe:
  1. fotelik dla dziecka w wieku 0 – 2 lata – 20 zł/doba
  2. doprowadzenie/odprowadzenie Pojazdu do miejsca odbioru/z miejsca zwrotu Pojazdu innego niż adres ul. Antoniego Nowary 1A, 41-710:• do 30 km – 0,00 zł/km,• powyżej 30 km – 1,00 zł/km,
 3. Wysokość kar umownych związanych ze zwrotem Pojazdu z brakami (lista nie wyczerpuje wszelkich możliwych braków, w razie istnienia braku niewymienionego w liście naprawienie szkody obejmuje koszty uzupełnienia braku, w tym koszty obsługi tego uzupełnienia):
  1. brak lub niepełny komplet kluczyków: 400,00 zł/jeden brakujący lub niepełny komplet,
  2. brak tablicy rejestracyjnej:300,00 zł/jedna tablica rejestracyjna
  3. brak dowodu rejestracyjnego: 300,00 zł
  4. brak gaśnicy: 150,00 zł
  5. brak trójkąta ostrzegawczego: 50,00 zł
  6. brak klucza do kół:50,00 zł
  7. brak lewarka: 150,00 zł
  8. brak apteczki: 100,00 zł
 1. brak instrukcji obsługi Pojazdu: 50,00 zł
 2. brak kołpaka: 150,00 zł

4. Inne kary umowne:

 1. konieczność sprzątania Pojazdu (w tym z pozostawionych śmieci, czyszczenie deski rozdzielczej, dywaników) – 80 zł
 2. konieczność mycia Pojazdu z zewnątrz– 30 zł (nie dotyczy Forda Mustanga)
 3. konieczność prania tapicerki Pojazdu Ford Mustang – 400,00zł
 4. konieczność prania tapicerki Pojazdów innych niż Ford Mustang – 300 zł
 5. konieczność usuwania z Pojazdu uciążliwych zapachów wynikłych w szczególności z palenia tytoniu w Pojeździe, używania w nim e-papierosów, innych urządzeń wydzielających intensywne zapachy, przewożenia ładunków wydzielających intensywne zapachy lub z innych powodów – 150 zł
 6. konieczność tankowania związana ze zwrotem Pojazdu z niepełnym bakiem – koszt paliwa
 7. przekroczenie limitu kilometrów – 1 zł/km powyżej limitu
 8. palenie tytoniu w pojeździe, przewożenie zwierząt – 500 zł
 9. holowanie Pojazdu, holowanie Pojazdem innych pojazdów – 500 zł
 10. wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego – 300 zł
 11. konieczność udzielenia instytucji, organowi, innym osobom trzecim informacji o osobie użytkującej Pojazd, w związku z popełnieniem przez Najemcę wykroczenia, przestępstwa lub nieuiszczeniem obciążających go opłat – 300,00 zł.
 • Pełna oferta